จุลสารประกันคุณภาพ ปี ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๓

Book Cover: จุลสารประกันคุณภาพ ปี ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๓

จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๐ ในฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา ข่าวสาร กิจกรรมการตรวจประเมินหลายอย่าง อาทิ
- การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
- การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะทั้ง ๔ ในส่วนกลางฃ
- การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
- ให้ความรู้เรื่องการกรอกข้อมูลอาจารย์ลงใน CHEQA Online

Published:
Tags: