จุลสารประกันคุณภาพ ปี ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๑

Book Cover: จุลสารประกันคุณภาพ ปี ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๑

ในฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา ข่าวสาร กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาทิ
- สกอ.ส่งเสริมบรรพชิตให้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเพื่อตรวจประเมิน
- กระบวนการเทียบเคียงและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Benchmark)
- การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แนวทาง EdPEx
- การยกระดับหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์สู่ TQR (Thai Qualifications Register) ฯลฯ
หากส่วนงานใดมีข้อมูลด้านประกันคุณภาพที่จะประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ ขอให้ได้นำมาลงและแสดงความคิดเห็นได้ ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์งาน QA ของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

Published:
Tags: