จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒

Book Cover: จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒

จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑ ในฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา ข่าวสาร กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาทิ

-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพระหว่างส่วนงาน และประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

-กำหนดการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยได้ใช้กรรมการตรวจประเมินที่เป็นประธานกรรมการ เป็นคนนอกของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เป็นต้น
Published:
Tags: