จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔

Book Cover: จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔

จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ ๔/๒๕๖๑ ในฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา ข่าวสาร กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาทิ

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

- การเตรียมความพร้อมการเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา

- ประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ใหม่ ๒ แห่ง คือ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร และวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

Published:
Tags: