จุลสาร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕

จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ๑/๒๕๖๕

Book Cover: จุลสาร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕

ภายในเนื้อหาประกอบด้วย

  • รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงาน
  • รายงานโครงการให้ความรู้ EdPEx
  • กระบวนการการเข้าสู่ EdPEx
  • การเตรียมความพร้อมสู่ EdPEx 200
  • แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
Published:
Tags: