แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

Book Cover: แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ กำหนดปรัชญาของงานประกันคุณภาพการศึกษาว่า “การประกันคุณภาพการศึกษาคือเครื่องมือพัฒนามหาวิทยาลัย” วิสัยทัศน์ว่า ยกระดับการบริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม” และพันธกิจของงานประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดไว้ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (๒) กำกับและประเมินคุณภาพการศึกษา และ (๓) สร้างเครือข่ายประกันคุณภาพศึกษา ประกอบด้วย  ๓ ยุทธศาสตร์  ๓ เป้าประสงค์  ๔ กลยุทธ์ ๘  โครงการ