สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

คู่มือคิดภาระงาน มจร

Book Cover: คู่มือคิดภาระงาน มจร

คู่มือสำหรับคำนวนภาระงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำโดย พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ อาจารย์ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

Published:
Tags: