สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

May 30 2021

Time

8:00 น. - 12:00 น.