คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ระดับดีมาก

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน    อิงคพัฒนากุล ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา  ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ และรองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง นำเสนอข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 มีพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี และผู้บริหาร เข้าร่วมฟังผลการประเมิน ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี         ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ในระดับ “ดีมาก” ได้คะแนน 4.53           การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการตรวจประเมินได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ […]

Read More

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์ EdPEx” วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์ EdPEx”ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี มี พระปิฎกโกศล , ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมี วิทยากรอบรมให้ความรู้ดังนี้คือ -พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบตีฝ่ายประกันคุณภาพ -ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิต้านประกันคุณภาพการศึกษา -พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ -นางสาวฐาณิชญาญ์ มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีเข้าร่วมอบรมประมาณ ๓๕ รูป/คน  

Read More

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 ก.ย. 2565 สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในที่ประชุุม  

Read More

สำนักงานประกันคุณภาพ ขอถวายมุทิตาสักการะ

สำนักงานประกันคุณภาพ ขอถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคำสั่งที่ ๑๑๐๐/๒๕๖๕ เรื่อง “แต่งตั้งรองอธิการบดี” มติสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งให้ พระมหาสมบูรณ์ วุทุฒิกโร, รศ.ดร. (ป.ธ.๗, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

Read More

คณะสังคมศาสตร์ สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

คณะสังคมศาสตร์ สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ระยะที่ ๑ กิจกรรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ———————————————————————- วันเสาร์ที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ระยะที่ ๑ กิจกรรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน ภายในโครงการ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สังคมศาสตร์กับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และการบรรยาย เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ จากนั้น มีพิธีปิดโครงการโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ […]

Read More