อบรมการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร

วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรม อบรมการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. โดยมีพระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๗ รูป/คน วีดีโอบรม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕       ลิ้งด้านล่างนี้เป็นวีดีโออบรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

Read More

ประชุมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๘ มิถุนยน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมีพระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม มีผู้เข้าประชุมจำนวน ๔๗ รูป/คน  

Read More

สรุปประเด็นคำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย

สรุปประเด็นคำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  (วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

Read More

สรุปประเด็นการเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สรุปประเด็นการเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕   ๑. แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร         ๑.๑ หลักสูตรแยกเปิดสอนตามส่วนงาน ๒๘๙ หลักสูตร           – ส่วนงานจัดการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ           – กรอกข้อมูลใน ระบบ MCU E-SAR และ CHE QA Online           – ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Online หรือ Onsite ใน ระบบ MCU E-SAR           – ตรวจประเมิน ในวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕         ๑.๒ […]

Read More