จุลสารประกันคุณภาพ ปี ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๑

Book Cover: จุลสารประกันคุณภาพ ปี ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๑

รวบรวมผลการทำงาน KM ของคณาจารย์ ๘ ท่านประกอบด้วยพระมหาสุทิตย์ อาภากโร อาจารย์ธีร์ พุ่มทับทิม พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ อาจารย์พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ ผศ.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ผศ.บรรจง โสดาดี พระมหาสิมรัตน์ สิริธมฺโม ผศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา อาจารย์เสริมศิลป์ สุภเมธีสกุล พระครูประวิตรวรานุยุต ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง อาจารย์ประเด่น แบนปิง ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ และอาจารย์สกุณา คงจันทร์

Published:
Tags: