สำนักงานประกันคุณภาพ ขอถวายมุทิตาสักการะ

สำนักงานประกันคุณภาพ

ขอถวายมุทิตาสักการะ

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มีคำสั่งที่ ๑๑๐๐/๒๕๖๕ เรื่อง “แต่งตั้งรองอธิการบดี”

มติสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งให้

พระมหาสมบูรณ์ วุทุฒิกโร, รศ.ดร.

(ป.ธ.๗, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ได้รับการแต่งตั้ง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ