สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

มจร อยู่ในลำดับที่ 54 มหาวิทยาลัยของประเทศไทย

จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย มกราคม ค.ศ.2021 (พ.ศ.2564)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จัดอยู่ในลำดับที่ 54 จากทั้งหมด 189 มหาวิทยาลัยของประเทศไทย

รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ชื่อ “Webometrics Ranking of World Universities” จากห้องปฏิบัติการ Cybermatrics โดยทีมวิจัยของ CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) ประเทศสเปน ซึ่งออกรายงานเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

https://www.webometrics.info/en/asia/thailand