SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Book Cover: SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มนี้ เป็นการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แสดงถึงผลการดำเนินงาน ผลการประเมินตนเอง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา และทิศทางการพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบสถานภาพที่แท้จริงอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ๓ ตัวบ่งชี้ กระบวนการ (Process) ๗ ตัวบ่งชี้ ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/Outcome) ๓ ตัวบ่งชี้ ใช้ระบบการให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

Published:
Tags: