เอกสารสำหรับกรรมการตรวจประเมิน

ที่ ชื่อรายการ  download
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ download
 คู่มืประกันคุณภาพการศึกษา (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ download
 คู่มือกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ download
 สรุปประเด็นถาม-ตอบเกี่ยวกับตัวบ่งชี้เพิ่มเติมระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย download
 สรุปประเด็นการเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  download
 ประกาศเป้าหมายตัวบ่งชี้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕ download
วารสาร ที่อยู่ในฐาน TCI และการประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ download
แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ download
จำนวนหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ download
๑๐ จำนวนนิสิต และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  download
๑๑ กำหนดการตรวจประเมิน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ download
๑๒

หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรไม่มีปริญญา (non degree) ที่เป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรข้ามสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

download
๑๓ แบบฟอร์มรายงานผลระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) download
๑๔ แบบฟอร์มรายงานผลระดับหลักสูตร (ปริญญาโท-เอก) download
๑๕ แบบฟอร์มรายงานผล ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย download
๑๖

วารสารเครือข่าย มจร. (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)  (๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) 

download