สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

แผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้แนวคิดจากกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เป้าประสงค์ที่ ๕.๑  ระบบการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบประกันคุณภาพการศึกษา Read more
Read more