คู่มือประกันคุณภาพ เพิ่มเติมตัวบ่งชี้ใหม่ 2562

Book Cover: คู่มือประกันคุณภาพ เพิ่มเติมตัวบ่งชี้ใหม่ 2562

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มเติม มีเนื้อหาประกอบด้วย รายละเอียดตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาใหม่เพิ่มเติม แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ที่ปรับปรุงใหม่ ครอบคลุมตัวบ่งชี้เดิมและตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมใหม่ เพื่อใช้ในการตรวจประเมินคุรภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙

Book Cover: คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๙ เล่มนี้ จัดเป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ของระบบประกันคุณภาพ ทั้งในส่วนงานที่จัดการศึกษาและส่วนงานที่สนับสนุนการศึกษา อันจะเป็นพลังในการผลักดันให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ก้าวไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไว้

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗

Book Cover: คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ปรับปรุงเพิ่มเติม วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘) จัดเป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ของระบบประกันคุณภาพ ทั้งในส่วนงานที่จัดการศึกษาและส่วนงานที่สนับสนุนการศึกษา อันจะเป็นพลังในการผลักดันให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ก้าวไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไว้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ.๒๕๕๖

Book Cover: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ.๒๕๕๖

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาเล่มนี้ เป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมเป็นข้อมุลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะกรรมการการอุดม ศึกษา และเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจกระบวนการต่างๆ ของระบบประกันคุณภาพ ทั้งในส่วนงานที่จัดการศึกษาและส่วนงานที่สนับสนุนการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป อันจะเป็นพลังในการผลักดันให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ก้าว ไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยกำหนดไว้

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

Book Cover: คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาเล่มนี้ เป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมเป็นข้อมุลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะกรรมการการอุดม ศึกษา และเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจกระบวนการต่างๆ ของระบบประกันคุณภาพ ทั้งในส่วนงานที่จัดการศึกษาและส่วนงานที่สนับสนุนการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป อันจะเป็นพลังในการผลักดันให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ก้าว ไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยกำหนดไว้